Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk orgaan voor inspraak met een adviesrecht en een instemmingsrecht. De MR werkt vanuit een pro-actieve en constructieve houding. De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Beide geledingen hebben evenveel leden in de MR. De MR begint met zes leden en groeit naar acht leden zodra de school minimaal 200 leerlingen telt. De MR heeft als taak om een klimaat vanopenheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen en in stand te houden. Ouders en teamleden kunnen als toehoorders het eerste deel van elke MR-vergadering bijwonen.

 

De MR vergadert zes keer per jaar . De vastgestelde notulen van de MR zijn altijd opvraagbaar en een samenvatting ervan wordt in onze digitale nieuwsbrief opgenomen.

 

Voor veel besluiten heeft het bestuur advies of instemming van de MR nodig. Adviesrecht betekent dat het bestuur een voorgenomen besluit eerst voor advies voorlegt aan de MR. Bij beslissingen met instemmingsrecht neemt het bestuur geen besluit zonder de goedkeuring van de MR.

 

Bij instemmingsrecht gaat het om zaken die betrekking hebben op een voorgenomen beleid of die een wijziging van het beleid vragen zoals:

• Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school.

• Vaststelling van schoolplan, zorgplan, gedragsregels, schoolgids.

• Vaststelling of wijziging van het arbobeleid: veiligheid, gezondheid en welzijn.

• Wijziging van het MR-reglement.

 

Bij adviesrecht gaat het om o.a. de volgende onderwerpen:

• Verandering van de grondslag van de school.

• Fusie en samenwerking met een andere school.

• Aanstelling en ontslag personeel, taakverdeling van de schoolleiding.

• Vakantieregeling.

• Beleid voor onderhoud en huisvesting.

 

Als één geleding instemmingsrecht heeft, dan heeft de andere adviesrecht.

 

Instemmingsrecht personeelsgeleding

De personeelsgeleding heeft instemmingsrecht bij zaken die direct over personeelsbeleid of arbeidsvoorwaarden gaan, zoals het formatiebeleid, de werktijden, nascholing, werkoverleg, verlof, promotiebeleid, taakbeleid, nieuwe functies, beoordelingen.

 

Instemmingsrecht oudergeleding

De oudergeleding heeft onder meer instemmingsrecht over sponsoring, het beleid ten aanzien van de leerlingenvoorzieningen, veiligheid op school, de klachtenregeling.

 

De MR heeft een budget voor scholing, kopieerkosten, koffie/thee en een jaarlijks MR-diner. De MR heeft een kleine kas voor lief en leed en voor een boekenbon/cadeaubon bij het afscheid van MR-leden. De MR stelt jaarlijks een begroting en een overzicht op van de gemaakte kosten. MR-leden declareren alleen reiskosten.

 

Als u als ouder of teamlid wilt bijdragen aan de schoolontwikkeling, dan kunt u uw belangstelling als kandidaat voor de MR kenbaar maken aan Marjan Verveda: m.verveda@bsdeverbinding.nl