Veiligheid op school

 

 

Voor de ontwikkeling en het welbevinden van alle betrokkenen bij de school is veiligheid van groot belang. Om ongewenst gedrag te voorkomen en tegen te gaan nemen we preventieve en curatieve maatregelen. U wordt als ouder naast alle andere betrokkenen bij de school worden geïnformeerd over het veiligheidsbeleidsplan en de protocollen over onze schoolveiligheid.

 

Een ongeluk is zo gebeurd, zoals: het vallen op het schoolplein of van een gymtoestel of zich stoten tegen een ander kind. We maken kinderen bewust van deze gevaren om ongevallen zo veel mogelijk te voorkomen.

 

Teamleden spreken geregeld (aan de hand van de deugden) met alle kinderen over het omgaan met elkaar, materialen en de ruimte, en over de volgende gedragsregels:
Je gaat uit van gelijkwaardigheid en je bent aardig voor een ieder;
Je werkt eraan mee dat de school een veilige omgeving blijft voor iedereen;
Je zorgt goed voor de spullen van jezelf, van anderen en de school;
Je maakt je niet schuldig aan pesten, agressie en/of seksuele intimidatie;

 

Met ons anti-pestprotocol (code goed gedrag) beogen we een effectieve manier van omgaan met verschillen door onderling begrip en samenwerking te benadrukken.
De Verbinding is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie van de VBS (Vereniging Bijzondere Scholen voor onderwijs op algemene grondslag).

 

De regels die op school gelden hebben ten doel de leerlingen een rustig, efficiënt, leerzaam en veilig klimaat te bieden.  Regels die bijvoorbeeld gelden zijn stilte op de gang, rustig lopen op de trap en een algemeen gebruikt stilte-teken. Ook regels ten aanzien van verzuim en te laat komen zijn officieel vastgelegd in een protocol en goedgekeurd door de medezeggenschapsraad. Want ook hier geldt: hoe duidelijker de structuur, hoe beter de kinderen gedijen.

 

Download hier het Goed Gedrag en anti-Pestprotocol

Download hier het  Verzuimprotocol

Download hier de Klachtenregeling